User Menu
August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
No events
Calendar legend should not be displayed here!!!
Vinaora Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3055
mod_vvisit_counterYesterday3291
mod_vvisit_counterThis week15070
mod_vvisit_counterLast week25020
mod_vvisit_counterThis month53787
mod_vvisit_counterLast month125868
mod_vvisit_counterAll days4446554

เลขที่ UCCADM.2 2021/018

ประกาศ

ด้านความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด

1. ประกาศของ บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด เรื่องความเป็นส่วนตัว

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ("ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายวิธีการที่ บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
("UCC" "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะเกี่ยวข้องกับท่านในฐานะลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (ซัพพลายเออร์) ผู้ที่อาจเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ ผู้ติดต่อ หรือตัวแทนหรือบุคลากรของบุคคลที่กล่าวมา หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ("ท่าน" หรือ "ของท่าน") ด้วย UCC ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ UCC จะใช้ความพยายามทุกประการที่เป็นไปได้เพื่อดำเนินการให้บุคลากรทุกคนของ UCC ปฏิบัติตามประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับในทุกช่องทางสื่อสาร ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ตรงหน้า ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นที่ใช้ในการทำกิจกรรมใดก็ตาม ยกเว้นจะมีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนอื่นเป็นกรณีเฉพาะ

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของเรา UCC จะแสดงวันที่และฉบับของประกาศด้านความเป็นส่วนตัวบนหัวกระดาษเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง UCC ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรกลับมาอ่านทบทวนประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดต้องได้รับการยินยอมจากท่านตามกฎหมาย เราจะขอคำยินยอมล่วงหน้าจากท่าน

2. คำนิยามข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด เก็บรวบรวม

UCC จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่เก็บรวบรวมระหว่างการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร หรือที่บุคคลภายนอกได้ให้ไว้ หรือได้จากแหล่งภายนอกอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะเก็บรวบรวมนั้นประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ตำแหน่งงาน ลายมือชื่อ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลบัญชีธนาคาร รูปถ่ายและวิดีโอของท่าน ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลในทะเบียนบ้าน ข้อมูลในใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือในเอกสารระบุตัวประเภทอื่นที่รัฐบาลออกให้ (แต่ไม่รวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) และข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลระบุตัวตน")
 • หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวและหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล รวมถึงข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลสำหรับติดต่อ")
 • ขั้นตอนหรือการดำเนินการทางธุรกิจที่ท่านมีร่วมกับ UCC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการทำสัญญา สินค้าและบริการที่สั่งซื้อ ประวัติการติดต่อ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ความคิดเห็น คำถาม ข้อสงสัย ผลตอบรับ หรือการตอบแบบสำรวจ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลธุรกรรม") และ
 • ศาสนา เชื้อชาติ หรือหมู่เลือดของท่าน (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน")

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่ UCC ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบและรับประกันว่า ท่านมีอำนาจในการกระทำดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้

กิจกรรมต่าง ๆ ของ UCC มิได้มุ่งหมายที่จะดำเนินการกับผู้เยาว์ หาก UCC พบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ UCC จะดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับทันที หากท่านเป็นผู้เยาว์และยินยอมให้ UCC ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านจะต้องระบุด้วยว่า ผู้ปกครองของท่านยินยอมให้ท่านกระทำการดังกล่าว

4. ฐานทางกฎหมาย

UCC จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ด้านล่างและตามฐานทางกฎหมาย เช่น ความยินยอมของท่าน หน้าที่ตามสัญญา ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ UCC หน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์สำคัญต่อชีวิตและร่างกาย ตลอดจนการก่อตั้งและการต่อสู้ข้อร้องเรียนทางกฎหมาย

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านตามคำอธิบายในข้อ 10 ด้านล่างนี้ได้ หาก UCC ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ มิฉะนั้นแล้ว UCC อาจไม่สามารถดำเนินการที่ประสงค์ให้แก่ท่านได้ UCC จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า "วัตถุประสงค์")

 • วัตถุประสงค์เพื่อการทำธุรกรรมทางธุรกิจ

ข้อมูลระบุตัวตนของท่าน ข้อมูลสำหรับติดต่อ และข้อมูลธุรกรรมจะถูกประมวลผลบนฐานหน้าที่ตามสัญญา เพื่อพิจารณาว่าจะเข้าทำสัญญากับท่านหรือไม่ และเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ จัดทำใบเสนอราคา ติดต่อบริษัทของท่านเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา จัดหาสินค้าและบริการให้แก่บริษัทของท่าน วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ บริหารการจัดส่งและขนส่ง บริหารการชำระเงิน ให้บริการหลังการขาย อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ดูแลการคืนสินค้า ตรวจสอบยืนยันตัวตน และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอื่น ๆ

 • วัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูล

ข้อมูลระบุตัวตนของท่าน ข้อมูลสำหรับติดต่อ และข้อมูลธุรกรรมจะถูกประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ UCC เพื่อวิเคราะห์และตอบความคิดเห็น คำถาม ข้อสงสัย หรือผลตอบรับ และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่าน ให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง (up-selling) หรือโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางราชการ และเพื่อการให้ข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดจนประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน

 • วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินกิจการของ UCC

ข้อมูลระบุตัวตนของท่าน ข้อมูลสำหรับติดต่อ และข้อมูลธุรกรรมจะถูกประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ UCC เพื่อการบริหารและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระเบียบภายในองค์กร การใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการและวิเคราะห์วิจัยการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การปรับกลยุทธ์ของเรา การวิเคราะห์ช่องทางสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การยกระดับความปลอดภัยให้กับช่องทางออนไลน์ และเพื่อการดำเนินกิจการด้านอื่น ๆ ของ UCC

 • วัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตนของท่าน ข้อมูลสำหรับติดต่อ และข้อมูลธุรกรรมจะถูกประมวลผลบนฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ UCC และสิทธิตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และเพื่อการก่อ การปฏิบัติตาม การใช้ หรือการต่อสู้ข้อร้องเรียนทางกฎหมายในอนาคต และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

 • วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

ข้อมูลระบุตัวตนของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพวิดีโอของท่านที่บันทึกด้วยกล้องวงจรปิด จะถูกประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ UCC เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยของ UCC

 • วัตถุประสงค์เพื่อการบันทึกและระบุตัวตน

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านที่แสดงในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตขับรถยนต์ และเอกสารระบุตัวอื่นประเภทอื่นที่รัฐบาลออกให้อาจถูกประมวลผลบนความยินยอมของท่าน เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อเก็บเป็นบันทึกและหลักฐาน (เรียกรวมกันว่า "การบันทึกและระบุตัวตน")

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

UCC จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหายโดยอุบัติเหตุ มีการใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพประกอบไปด้วยตู้เก็บเอกสารที่ปิดล็อก หรือสถานที่ที่มีการควบคุมการเข้าถึง เป็นต้น ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยการจำกัดและควบคุมสิทธิการเข้าถึง และการป้องกันโดยใช้แอนตี้ไวรัส เป็นต้น อีกทั้ง UCC จะใช้มาตรการแก้ไขโดยทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์แห่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น UCC จึงอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ ผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษาจากภายนอก ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน โดย UCC จะดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

UCC อาจเปิดเผย แบ่งปัน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราได้ หาก UCC ขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สิน ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือกิจการร่วมค้า

8. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

UCC อาจเปิดเผย แบ่งปัน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเป็นครั้งคราว เพื่อประโยชน์แห่งวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ในกรณีดังกล่าว UCC จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน และจะดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

9. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล

UCC จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาตามสมควรและตามความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุต้องตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีเก็บบันทึกไว้จนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้น รวมถึงระยะเวลาที่มีการอุทธรณ์ (ถ้ามี) จากนั้นจึงจะลบทิ้งหรือเก็บรักษาไว้ตามที่กฎหมายอนุญาต

10. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำอธิบายด้านล่าง หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิในข้อใด กรุณาติดต่อ UCC ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อ 11 ด้านล่างนี้ โดย UCC อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนดำเนินการตามคำขอหรือการใช้สิทธิของท่าน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน

 • ท่านมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน UCC จะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่ระบุในเอกสารตามคำร้องเท่านั้น มิใช่เอกสารทั้งหมด
 • ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ชี้นำให้เข้าใจผิด หรือล้าสมัยให้ถูกต้องได้
 • ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้แก่ UCC หรือขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกประมวลผลบนฐานความยินยอมของท่านหรือฐานสัญญา
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง
 • ท่านมีสิทธิขอให้ UCC ลบ ทำลาย หรือทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นนิรนามในบางกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อีกต่อไป หรือเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • ท่านมีสิทธิขอให้ UCC ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) เมื่อ UCC กำลังพิจารณาคำขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) เมื่อท่านขอให้ UCC เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล แทนการลบหรือทำลายทิ้ง โดยให้ UCC ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือ (3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป แต่ UCC ไม่สามารถลบได้ เพราะท่านขอให้ UCC เก็บรักษาไว้เพื่อการก่อ การปฏิบัติตาม การใช้ หรือการต่อสู้ข้อร้องเรียนทางกฎหมายในอนาคต และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้แก่ UCC ได้ตลอดเวลา
 • ท่านมีสิทธิส่งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ หากพบว่า UCC ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

UCC จะพยายามตอบกลับคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดี เราอาจต้องใช้เวลานานกว่า 1 เดือนหากคำขอของท่านเป็นกรณีที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ โดยปกติแล้ว UCC จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว ยกเว้นคำขอของท่านจะไม่มีมูล ซ้ำซ้อน หรือเกินกว่าเหตุ

11. ติดต่อ UCC

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริหารทั่วไป ของ UCC ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2338-1340 หรือ 0-2708-3170 ที่อยู่อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือบริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ตามที่อยู่ 54/10 หมู่ 7 ซอยธรรมศิริ ถนนบางนา-ตราด กม. 25.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570